Home

Skoleutvikling definisjon

God skoleutvikling krever rom for å stille spørsmål og lete etter svar og et profesjonsfellesskap som er opptatt av hvordan skolens praksis bidrar til elevenes læring og utvikling. Alle ansatte i skolen må ta aktivt del i det profesjonelle læringsfellesskapet for å videreutvikle skolen Film: Profesjonsfellesskap og skoleutvikling. I denne filmen ser vi nærmere på hva som kjennertegner et profesjonsfelleskap, og noen av utfordringene dere kan møte på i arbeidet. Filmen er for alle som jobber med skole og opplæring, og varer i fire minutter Begrepet skoleutvikling blir brukt både deskriptivt og normativt (Karlsen, 1993). Deskriptivt har det i lang tid vært brukt om den historiske framveksten av et lands utdanningssystem, - som en positiv betegnelse på et lands skolehistorie (for eksempel Telhaug, 1994) Lær definisjonen av skoleutvikling. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene skoleutvikling i den store norsk bokmål samlingen 2012, men det er tre år siden vi bestemte oss for å skrive om dette sammen. Skoleutvikling er et tema som har opptatt oss. Etter hvert som vi har jobbet med dette i praksis har vi oppdaget at skoleutvikling handler om lærerprofesjonalitet. Takk til ledelse og lærere ved Heia skole som gjorde dette mulig. De åpnet dørene for oss o

3.5 Profesjonsfellesskap og skoleutvikling

 1. skoleutvikling, men dette er ikke nok. Stortingsmeldingen sier følgende: «Evnen til kontinuerlig refleksjon over hvorvidt målene som settes og veivalgene som gjøres, er de riktige for virksomheten, er grunnleggende. Dette er kjerneegenskaper i lærende organisasjoner og samtidig nødvendige ferdigheter for skolen som organisasjon.» (s. 26
 2. Definisjon av dybdelæring. Vi definerer dybdelæring som det å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder. Det innebærer at vi reflekterer over egen læring og bruker det vi har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene eller sammen med andre
 3. 2.3.1 Definisjon og historikk Med kunnskap som vår viktigste ressurs og kapital fremstår skole og skoleutvikling som en grunnpilar i norsk politikk og samfunnsdebatt, samtidig som man ser politiske signaler på tvers som ønsker å trappe opp satsingen på norsk skole og lærernes kompetanse
 4. OsloMet - storbyuniversitetet - Her er en redegjørelse for hva begrep og uttrykk i eksamens- eller oppgavetekster betyr

Film: Profesjonsfellesskap og skoleutvikling

Skoleutvikling i Norge de siste 30 år

Ny kunnskap om livet i skolen dokumenterer betydningen av profesjonsutvikling, der læreres læring, ledelse og skoleutvikling settes i sammenheng med elevenes læring.Boka gir et godt og variert grunnlag for en diskusjon om hvordan man best kan legge til r Læreres utnyttelse av sitt profesjonelle handlingsrom viser seg å ha stor betydning for å forstå hvilke prosesser som ligger til grunn for elevers læring og for skoleutvikling (Toom, Pyhältö & O'Connell Rust, 2015; Van der Heijden, Geldens, Beijaard & Popeijus, 2015).Utviklingen de siste tiårene har vært preget av en utdanningspolitikk som kan karakteriseres som en epidemi av. Skole, en offentlig eller privat institusjon hvor barn, ungdom og voksne undervises og sosialiseres i fellesskap. Den som underviser kalles lærer og den som går på skole kalles elev. Utdanning er en menneskerettighet. I Norge har barn både rett og plikt til 10 års skole. Skolen er organisert i barneskole, ungdomsskole, videregående skole og voksenopplæring skoleutvikling, der ESI står for Effective School Improvement. ESI-prosjektet, hvor 8 europeiske land deltok, hadde som intensjon å utvikle en modell for skoleutvikling (Creemers, Stoll og Reezigt et al., 2007). Å lage en modell for skoleutvikling viste seg å være umulig å gjennomføre

Ingen utenfor. Forskeren og skoleadministratoren Michael Fullan skaper interesse hos pedagoger og andre som er opptatt av skoleutvikling. Flere kommuner i Norge benytter elementer av hans tilnærmingsmåter. Sentralt er utgangspunktet om at alle elever skal løftes, og at skolen er en transparent og synlig aktør i samfunnet. Skole utvikling handler sjelden om omfattende tiltak Skolens kjernevirksomhet er løst koblet til skolens formelle ledelsesstruktur. Det gjør at den skiller seg fra organisasjoner som i større grad kan styres gjennom relativt klare mål, forutsigbare prosedyrer og mer entydige forhold mellom årsak og virkning. Dermed blir også lederrollen ulik den man finner i de fleste andre organisasjoner Ut fra definisjonen av en profesjon som ble presentert tidligere (Parson hos Molander og Terum, 2008, s. 14), er profesjonsfellesskapet strengt tatt et fellesskap av fagpersoner med samme. Fylkesmannen.n

Den organiserte skolen i Norge går tilbake til middelalderen. Kort tid etter at Norge ble eget erkebispedømme i 1152, ble det opprettet katedralskoler for opplæring av prester i Trondheim, Oslo og Bergen. Etter reformasjonen ble det i 1539 gitt en dansk kirkeordinans som også gjaldt i Norge. Katedralskolene ble omdannet til latinskoler, og det ble påbudt at hver kjøpstad skulle ha en. Grüters definisjon har flere røtter, og de dypeste finner hun hos Aquinas som var den første til å ta refleksjonsbegrepet i bruk om tankens tilbakeskuende bevegelse. Med Descartes viser Grüters at refleksjonsbegrepet får selvforståelse som en tredje betydning i tillegg til å vende og å tenke - refleksjon er en side ved det å være menneske Masteroppgaven er et resultat av vår felles interesse for skoleutvikling generelt og på ungdomstrinnet spesielt. Fra vi startet masterstudiet i 2012, har vi vært opptatte av Meld. St. 22 (2010-2011) Motivasjon Vi fant ulike definisjoner av begrepet. Felles fo Selv om de fleste har en oppfattelse om hva dysleksi kan dreie seg om, og selv om flere organisasjoner tilbyr forskjellige beskrivelser av dette vanlige problemet, finnes det faktisk ingen klar, vitenskapelig definisjon på hva dysleksi er. - Det er på tide å komme med nye hypoteser slik at vi kan bringe forskningen videre, mener Lesesenteret-forsker

Husk å søke innen 15. oktober. Se video om hvordan våre studenter opplever å være student hos oss, og en video om hva du vil lære mer om dersom du blir student hos oss på masterprogrammet. SKOLEUTVIKLING! (Etter Per Dalin) Mattias Øhra. Definisjoner: Eksempel på skoleutvikling , eller forsøk på å utvikle skolen er det gigantiske reformarbeidet som ble igangsatt i USA, etter Russernes forsprang med satelitten Sputnik. Videre kan nevnes den troen de sosialdemokratiske landene i Norden har hatt på dette at skolen kan ha en avgjørende innflytelse på utviklingen av et. Hagesæter (2000) viser til Bryk og Driscolls (1988) definisjon av skolekultur: et felles verdisystem, en felles agenda og kollegiale relasjoner mellom de voksne, sammenkoblet med en lærerrolle som går utover eget klasserom Ved Slemmestad ungdomsskole i Buskerud er det gjennomført arbeid med skolebasert kompetanseutvikling som del av Utdanningsdirektoratets satsing på ungdomstrinnet. En viktig erfaring fra arbeidet var at definisjonen av skolebasert kompetanseutvikling bør utvides til også å omfatte elevråd og foreldreutvalg

skoleutvikling - norsk bokmål definisjon, grammatikk

Sånn får vi god skole, mener skoleforskeren. Mange spør om hvordan vi kan få god skole. En skoleforsker på Hamar har svar Lærere som klarer å kombinere praksis og teori, vil lettere være i stand til å se når undervisningen kan gjøres bedre, skriver kronikkforfatteren. Han mener at en rekke faktorer må være til stede for at lærerne skal kunne utnytte handlingsrommet sitt definisjonen av funksjonsbegrepet fikk i Eulers verk, har den fått navnet det Eulerske funksjonsbegrep (Lutzen, 1975). For Euler var en funksjon i praksis det samme som en formel. En av svakhetene med denne definisjonen er at han ikke presiserer hva han mener med et analytisk uttrykk. Med dette funksjonsbegrepet beveger definisjonen seg bort fr Skoleutvikling #1 - Vurdering for dybdelæring Det finnes en lang rekke ulike definisjoner selv om Ludvigsenutvalget har valgt en definisjon. «Ludvigsenutvalget har definert dybdelæring som at elever «gradvis utvikler sin forståelse av begreper og sammenhenger innenfor et fagområde For 11 år siden ble PILOT igangsatt. Dette var et av de største IKTprosjektene til nå, og gjennom sine begrunnelser og strategier et typisk norsk skoleutviklingsprosjekt. En analyse viser at resultatene fra prosjektet ble fortolket som langt mer positive med hensyn til effekter og læringsresultater enn det som kunne dokumenteres. På sikt kan dette hindre skolen i sin utvikling og bidra.

Lise Vikan Sandvik er førsteamanuensis ved NTNU. Hennes interessefelt er hovedsakelig vurdering, skoleutvikling og partnerskap i lærerutdanningen. Hun leder forsknings- og utviklingsprosjektet SKUV (skolebasert kompetanseutvikling i vurdering) i videregående skole i Trøndelag Hvordan du fungerer som lærer i møte med dine elever avhenger ikke bare av egne ferdigheter, men også av det arbeidsfellesskapet du er en del av. Bjart Grutle har skrevet boka Profesjonsfellesskap og skoleutvikling, og deler sine tanker om hvordan man blir en lærer som lærer på Fagsnakk.no Som lærere er det viktig at vi tenker over vår rolle i klasserommet og hele tiden søker å forbedre vårt formidlingspotensiale. Jeg har valgt å skrive om Piaget sin læringsteori fordi den er inspirerende for meg som lærer. Den får meg til å evaluere min egen lærerpraksis, gjøre opp status med tanke på hvor je

Like leker: Det er en situasjon som skjer i barnehage nesten hver dag. Barna ofte tar leker til de andre og vil leke med dem. Det som er interessant er at denne praksisfortellinger viser hvordan kan en voksen hjelpe barna å oppløse konflikten Man kan anlegge mange ulike perspektiver for å forstå skolen som organisasjon. Skole er en kompleks og sammensatt virksomhet med mange aktører og mange oppgaver og mål. Bolman og Deal har skrevet godt om fire ulike fortolkningsrammer det kan være nyttig å forstå skolen innenfor De snakker om disse perspektivene: det strukturelle - structural de En allmenndidaktisk teori om skoleutvikling. Nyere forskning etterlyser allmenndidaktikkens rolle i dagens skoleutvikling og etterlyser empiriske studier på området (M. A. Meyer, Prenzel & Hellekamps, 2008). Bakgrunnen for at dette etterlyses er nettopp reformer som fokuserer på læring og resultater, mer enn på undervisning og fellesskapet Den nye ordningen for kompetanseutvikling i skolen, som jeg for tiden jobber med, er omtalt i Stortingsmelding 21 (2016-2017). En av føringene for ordningen er at utviklingen skal være skolebasert. Ulike Universitets- og Høyskolemiljøer (UH-sektoren) har ulike oppfatninger av hva dette betyr. Nå tenker du kanskje at det ikke spiller så stor rolle hva v

Dybdelæring - Udi

 1. Lærerbloggen handler om pedagogiske verktøy, erfaringer og praksis fra skolelivet - og deling av kunnskap og erfaringer
 2. I dette temanotatet blir begrepet kvalitet drøftet. Illustrasjon: ellge. Hva som er kvalitet har vært diskutert i lang tid av mange aktører. Likevel er det ikke etablert enighet om felles definisjoner, verken generelt eller innenfor utdanningsområdet
 3. Den mest brukte definisjonen av mobbing er Dan Olweus sin: Publisert i Tanker om skole og skoleutvikling | Legg igjen en kommentar Når voksne krenker barn. Postet den 16/04/2019 av Camilla G. Hagevold. 1. I serien «ZombieLars» har rektoren ved skolen valgt noen kreative slagord eller verdier for skolen sin
 4. Lær definisjonen av skoleundervisning. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene skoleundervisning i den store norsk bokmål samlingen

dybdelæring, læreplan, skoleutvikling, Tverrfaglige metoder. Tverrfaglighet krever faglighet. 06/05/2020 bbolstad Legg igjen en kommentar. Fagene er linser vi kan observere virkeligheten gjennom. Skolefagene må være tydelige i de tverrfaglige temaene har blant annet sammenheng med internasjonal skoleutvikling. Skoleledere har også fått en betydelig mer sentral rolle i forhold til den pedagogiske ledelsen i skolen, og utvikling av skolen som en lærende organisasjon. Tradisjonelt har skoleledere hatt en mer administrativ rolle i skolen, og lærerne hatt ansvar for det pedagogiske

Bedre læring - rammeverk for kvalitet i bærumsskolen. I februar 2018 vedtok Hovedutvalg for barn og unge et rammeverk for kvalitet i bærumsskolen Eirik underviser på rektorutdanningen og Master i skoleutvikling og utdanningsledelse og på PhD -kurs i organisasjonslæring. Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i database Skoleutvikling er ikke et nytt fenomen, og man vet at læring i profesjonelle læringsfellesskap er viktig. Men hvordan dette kan gjøres i praksis er det mindre kunnskap om. (Aas, 2013) Blossing (2010:190) argumenterer for at utviklingsarbeider skal ha et situert perspektiv og ta utgangspunkt der elevenes læring foregår

Norske lærere og skoleledere er stort sett tilfredse i jobben. Men mange opplever stress, og det er først og fremst mengden administrativt arbeid og arbeidet med elevvurdering som er stresskilder Tanken er at skoleutvikling ikke kan foregå uten at de som arbeider sammen til daglig lærer av sine erfaringer på en kollektiv måte (Tiller 1999). En annen inspirasjonskilde bak utviklingen av aksjonslæring er Schöns (1983, 1987) begrep om den reflekterte praktiker Sammendrag - Skoleutvikling med digitale medier Hvordan ledes det i teknologirike omgivelser der elever, lærere og ledere har sin bærbare laptop med internett tilgjengelig, og kan når som helst kommunisere med omverden, samarbeide med hverandre eller partnere utenfor skolen, og hvordan oppfattes skoleutvikling i et slikt perspektiv

Forklaring av begrep i oppgavetekster Institutt for

Definisjonen tar ikke høyde for disse forholdene. Skal en definisjon ha en verdi, så må den kunne brukes praktisk og målrettet for å skape endring. Det er ikke tilfelle med dagens definisjon. Da går den røde streken ved mobbing. Alt som faller utenfor definisjonen blir av mindre verdi, selv om det er nettopp dette de PILOTPROSJEKT I SKOLEUTVIKLING GJENNOM ENTREPRENØRSKAP Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske fag tilbyr i 2010 skoleutviklings- prosjektet Entreprenørskap med utgangspunkt i kunst og håndverk til utvalgte grunnskoler i Oslo. Opplegget er utviklet av Etter- og videreutdanningsenheten ved avdelingen i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Oslo (UE) Skoleutvikling og elevenes læring. Norsk skole er gjenstand for en rekke tiltak, både fra nasjonalt og lokalt nivå, som er ment å forbedre elevenes læring, læringsmiljø og psykososiale miljø. Nyheter om migrasjon og integrasjon. 26. oktober . Forvarsler om polsk retur Vurdering for skoleutvikling. Oslo: Gyldendal akademisk. Første del av boka inneholder definisjoner, presiseringer og teoretisk bakteppe for elevsamtalen som virkemiddel i læringsprosessen. Siste del av boka har metodiske presentasjoner for de ulike trinnene i grunnopplæringa Wolfgang Klafki, tysk pedagog og didaktiker, er en av vår tids betydeligste teoretikere innenfor tysk-kontinental didaktikk. Klafki har hatt innflytelse på utviklingen av norsk didaktikk, og hovedtrekk i hans didaktikk er omtalt av Reidar Myhre (1967), Bjørg Brandtzæg Gundem (1983) og Ilmi Willbergh (2010)

Utvikle praksis sammen - Udi

Tine S. Prøitz er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk og skoleutvikling ved Høgskolen i Sørøst-Norge, der hun underviser på lærerutdanningen og ved masterstudiet i utdanningsledelse. Prøitz har bred erfaring fra utredningsarbeider og forskning som omhandler utdanningspolitiske og -faglige temaer, deriblant læringsutbytte Definisjon i ordboken norsk bokmål. skoleutviklingsarbeid. Eksempler. Demme opp. Ingen eksempler funnet, vennligst vurder å legge til et. Tilgjengelige oversettelser. se. nordsamisk. norsk bokmål. norsk bokmål. skoleungdom skoleungdomsprest skoleunge skoleuniform skoleutvikling skoleutviklingsarbeid skolevalg skoleveg skolevei skoleverden. Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling. Definisjon: Et system bestående av datamaskiner, programvare, geografiske data og kompetente mennesker i en fungerende organisasjon, for innsamling, lagring, analyse og presentasjon av stedfestede objekter og fenomener Enkle definisjoner: Et.

Ungdomstrinn i utvikling (UiU) har gjennom Meld.St. 22 (2010 - 2011) Motivasjon - Mestring - Muligheter og Strategi for ungdomstrinnet - Motivasjon og mestring for bedre læring, startet skolebasert skoleutvikling ved alle ungdomsskoler i landet i perioden 2012 - 2017 med fokus på klasseledelse, lesing, skriving og regning Kvalitetspoeng: definisjon Gnistrende.net - skoleutvikling og undervisning. 2,820 likes · 6 talking about this. See more of Gnistrende.net - skoleutvikling og undervisning on Facebook Последние твиты от Cappelen Damm Undervisning (@CDUndervisning) De fleste barn både gleder og undrer seg over språklig mangfold og variasjon. Samtidig kan de bli skikkelig frustrerte over ting de ikke forstår. Når vi gleder oss og undrer oss sammen med barna, og når vi er med på å fremkalle felles språklig forståelse, bidrar vi til å utvikle barnas språklige bevissthet Lær definisjonen av skoleuniform. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene skoleuniform i den store norsk bokmål samlingen

Video: intervensjon - Store norske leksiko

Kompetanse - Wikipedi

Meld. St. 28 (2015-2016) - regjeringen.n

Vi samtaler om samtalen i mange ulike sammenhenger. Allikevel er få oppmerksomme på at vi gjør det, og det er heller ikke utviklet noen god definisjon av begrepet verbal metakommunikasjon. Å samtale om samtalen gir en systematisk og omfattende beskrivelse av dette tilsynelatende lille - men akk så viktige - fenomenet Fasilitator Definisjon. Servicescape modellen. Fasilitator Definisjon. Fasilitator Definisjon. Fasilitator Definisjon. Fasilitator Definisjon. YtreVenstre. Fasilitator Definisjon. Lærernes bidrag til skoleutvikling. Fasilitator Definisjon. PPT - Forebygging av overfall / overgrep Av. Pob Ane Bræin PDF) Større stillinger en. Det er imidlertid liten enighet om klare definisjoner når det gjelder disse begrepene (Johannesen mfl, 2001, s. 208). En vanlig definisjon av skoleutvikling . 2 kommer fra OEDs prosjekt ISIP, International School Improvement Project: Skoleutvikling (schoo

• Kontinuerlig linjeutvikling (faglig frihet/børs og katedral) • Ansvar for byggningsmasse, informasjon, media ++ • Konkurranse om elevene • Pedagogisk leder - hva skal ledes o Skoleutvikling - den profesjonelle læreren som bidragsyter til en lærende skolekultur Innledning. Skildringen kan ses i lys av definisjonen om teknisk profesjonalitet. Opplæringen fulgte regelverk og rutiner nøye, med et oppslagsverk av problemløsninger

Partssamarbeid om skoleutvikling - Utdanningsforskning

2.2 Kompetanse i fagene - Udi

Skoler skal ha nulltoleranse mot mobbing. Hva betyr egentlig det? Forrige uke skrev jeg en betraktning knyttet til Opplæringslovens §9A. Jeg fikk selvsagt både kommentarer og spørsmål, bl.a. henvisning til andre som har skrevet om dette. I Læringssenterets blogginnlegg med tittelen Mobbefritt skolemiljø - voksnes ansvar skriver universitetslektor Kari Stamland at det er vanskelig. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Alfred Oftedal Telhaug, Norsk skoleutvikling etter 1945, Oslo 1982/1994. La stå. Lenkene legges inn automatisk. Alle kilder i denne perioden. Alle artikler i perioden. Emneord: Kommunikasjon og kunnskap Av Gro Hagemann Publisert 25. nov. 2015 12:00 - Sist endret 12. mars 2020 09:39. Del på e-post Gode data er helt avgjørende for skoleutvikling, Det utvalget kaller profesjonalisering innenfra er det per definisjon lærerprofesjonen selv som må ta tak i. Regjeringen støtter opp om dette, og samarbeider tett med KS, lærerorganisasjonene og andre aktører i Gnist og andre fora

Det er en sammenheng mellom språk og sosial fungering hos norske barn helt nede i to-tre-årsalderen, viser Elisabeth Brekke Stangelands Ph.d.-arbeid. Dette er viktig kunnskap for alle som jobber i barnehagen, slik at vi kan fange opp de barna som strever, mener hun I boka Mellom ordene (Jensen og Ulleberg 2011, Gyldendal) skriver vi blant annet dette om begrepet anerkjennelse: Anerkjennelse er et sentralt begrep i dialektisk relasjonsteori. Det betegner en likeverdig relasjon der man bestreber seg på å forstå den andres perspektiv. Man bekrefter den andres oppfatning av virkeligheten som gyldig og har en åpenhet for d skoleutvikling - utfordringer for implementering og evaluering Av Kari Nes og Anna L. Ottosen Anna L. Ottosener førsteamanu-ensis i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, der hun er tilknyttet avdeling for læreutdanning og mas-terstudiet i tilpasset opplæring. Forskningsinteresser er særlig knyt-tet til utdanningspolitikk og skole-utvikling har fått fotfeste i norske myndigheters syn på skoleutvikling (Fullan, 2014; Kunnskapsdepartementet, 2013). Evalueringen av reform 97 viser at der skolebaserte kompetansehevingstiltak har vært gjennomført, har disse hatt positiv effekt. Det er sjelden at kompetanseheving av enkeltlærere gir hele skolen et løft. Kursing av enkeltlærere vil

Profesjonsutvikling i skolen - Universitetsforlage

Å praktisere verdier i skoleutvikling krever teoretiske kunnskap og praktiske ferdigheter, og dette heftet gir innsikt i teori og øvelser for å jobbe med verdiløftet skoleutvikling. Teorien er basert på aksjonslæringsstrategien . Appreciative Inquiry . som har røtter i sosial konstruksjonisme, system teori og positiv psykologi Velkommen til Øvre Eiker kommune - i hjertet av Buskerud. Her finner du mer informasjon, nyhetssaker, tjenester, søknadsskjemaer, kontaktinformasjon med mer Professor Sølvi Lillejord leder ekspertutvalget som skal gi regjeringen råd om hvordan norske elever kan lære mer. Nå advarer hun om at regjeringens nye skolesatsing kan stå i fare Skoleutvikling omfatter arbeidet innenfor departement, samfunn og skole som omhandler utdannelse ved private og offentlige institusjoner i et land eller region. Ny!!: Utdanningsreform og Skoleutvikling · Se mer Det gir en kort definisjon av hvert konsept og dets forbindelser Litteratur innen skoleutvikling peker ofte på generiske egenskaper forbundet med utvikling, som for eksempel ledelse, ekstern støtte, kompetanseutvikling og fokusering på læring, pedagogikk og didaktikk. Vi vet likevel at skoler kan være svært ulike både med hensyn til utgangspunkt og behov. Trenger kapasitet for å bygge kapasite

«Det handler om å finne sin egen form» - læreres

Kuben videregående skoles kjennetegn skal være trygg, aktiv læring. Det er vår pedagogiske plattform sentrumsutvikling, i skoleutvikling, på helse- og omsorgs-sektoren, mm. De seneste årene har medbestemmelse, brukerinvolvering og samskaping vært nevnt i utallige policydokumenter, strategiplaner og i politiske taler, både fra nasjonale og lokale talestoler, i Danmark enda mer enn i Norge. Samtidig med at oppmerksomheten og interessen for ny Kunnskapsdepartementets definisjon åpner for at elever i skolen blir vurdert ut fra den kunnskapen de har klart å tilegne seg (altså huske de siste 2 ukene) og ikke ut fra om de klarer å løse utfordringer de møter. La oss ta et eksempel fra naturfag. Boklige Birger er flink til å lese og han husker det som står i boka om elektrisitet

Et underlig monopol Dagsavisen mener å ha belegg for at Høgskolen i Innlandet «støvsuger landet» for statlige midler til skoleutvikling. Avisen har dokumentert at 43 av totalt 551 millioner. skoleutvikling og baserer seg på resultatene fra en kvantitativ undersøkelse rettet mot lærere som har deltatt i skoleutviklingsprogrammet Fra ord til handling. Ut fra dette er oppgaven forankret i teori om skoleutvikling, lærende organisasjoner og endringsprosesser i skolen hvor man også ka Teorinotat 1: FYR-prosjektet - fra oppgaveproduksjon til skoleutvikling. FYR-prosjektet var fra 2011-2013 en del av Kunnskapsdepartementets satsing Ny GIV, og Utdanningsdirektoratet tok over og fullførte prosjektet i perioden 2014-2016 Introduksjon. Høgskolen i Innlandet tar ditt personvern på alvor. Ved hjelp av denne veilederen kan du lese hvordan vår nettløsning bruker informasjonskapsler, og hva du samtykker til ved å la oss ta i bruk noen flere og foreta tydelige grep for skoleutvikling. De grep som gjøres skal ha direkte relevans for læringsarbeidet i klasserommet. 2. Den dyktige lærer Den utbytterike læring skapes i elevenes møte med den dyktige læreren. Denne læreren er god til levende, relevant og systematisk kunnskapsformidling

 • Sami rc.
 • Karmann ghia dichtungen.
 • Dn s3e.
 • Schellenstab herkunft.
 • Strømforbruk tv.
 • Barneseng skeidar.
 • Stor lykt ute.
 • Ta ut stent.
 • Eventlocation rheinhessen.
 • Innfri lån før tiden.
 • First price egg pris.
 • Nødt eller sannhet for voksne.
 • Sturla haugsgjerd mor.
 • Villskudd plommetre.
 • Rotator cuff muskler.
 • Teskje sukker kcal.
 • Bløtdyr i havet.
 • Kakao opprinnelse.
 • Prinsipper for den norske rettsstaten.
 • Politiavhør rettigheter.
 • Subdural hematoma ct.
 • Aeneiden norsk.
 • Forskjellige religioner i usa.
 • Sonos play 5 till tv.
 • Lønnstrinn bergen kommune 2017.
 • Skatepro.
 • Wanås restaurang.
 • Isabel varell leder.
 • Ambrosia pflanze erkennen.
 • Kvinnelig gynekolog moss.
 • Republic of south korea.
 • Galleri f15 utstilling.
 • Lisboa interessepunkter.
 • Skjønnlitteratur depresjon.
 • Mva registrering tilbakevirkende.
 • Hvordan slutte å amme 2 åring.
 • Kia stonic kofferraumvolumen.
 • Halloween party kinder dortmund 2017.
 • Laternenumzug winsen luhe 2017.
 • Kvadratrot pluss kvadratrot.
 • Amazing race norge 2017.